Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0101

DT: 400m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0102

DT: 220m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0103

DT: 250m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0113

DT: 1200m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng bt0104

DT: 400m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0105

DT: 250m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0106

DT: 110m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0116

DT: 150m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0107

DT: 160m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0108

DT: 150m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0109

DT: 180m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0101

DT: 400m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0110

DT: 180m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0111

DT: 180m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0112

DT: 180m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0135

DT: 120m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0113

DT: 1200m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0114

DT: 150m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0115

DT: 250m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0126

DT: 120m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0116

DT: 150m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0117

DT: 220m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0118

DT: 220m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0128

DT: 250m2 - 5 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0119

DT: 220m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0120

DT: 220m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0121

DT: 140m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0140

DT: 180m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0122

DT: 300m2 - 5 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0123

DT: 250m2 - 5 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0124

DT: 250m2 - 5 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0102

DT: 220m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0125

DT: 120m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0126

DT: 120m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0127

DT: 250m2 - 5 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0103

DT: 250m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0128

DT: 250m2 - 5 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0129

DT: 120m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0130

DT: 120m2 - 3 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0101

DT: 400m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0131

DT: 180m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0132

DT: 180m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0133

DT: 150m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0120

DT: 220m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0134

DT: 120m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0135

DT: 120m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0136

DT: 120m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0128

DT: 250m2 - 5 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0137

DT: 120m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0138

DT: 120m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0139

DT: 120m2 - 4 phòng ngủ

Thiết kế Biệt thự 1 tầng BT0140

DT: 180m2 - 4 phòng ngủ